La feina que us proposem és una de les mes importants per l'edifici, i per tant, per cadascun dels Propietaris de la Comunitat. Això implica, en tot moment, una dedicació continuada i eficient.

Tenim present que els nostres clients viuen a la Comunitat de Propietaris, que és la seva residència y lloc de descans, y han de tenir la certesa que algú mira pels seus interessos.

De tots els serveis que podem oferir-vos des d'Assessoria Donaire, l'Administració de Finques segueix els següents paràmetres:

-      Donar compliment al que dicta el Llibre 5è del Codi Civil, en tot el que aquest dicta en quant a la normativa de la Propietat Horitzontal.

-      Vetllar pel bon funcionament de l'immoble, del seus serveis i les instal·lacions.

-      Legalitzar el Llibre d'Actes.

-      Constituir la Comunitat de Propietaris.

-      Redactar els Estatuts de la Comunitat o el Reglament de Règim Interior.

-      Actuar com a Secretari de la Junta i custodiar, a disposició dels titulars, la documentació de la Comunitat.

-      Elaborar el pressupost i fer arribar l'estat dels comptes de la Comunitat als Propietaris.

-      Convocar les Juntes de Propietaris.

-      Assistir a les reunions, fent-les a la sala de juntes d'Assessoria Donaire, al vestíbul de la finca o la sala que es destini per aquests assumptes.

-      Redactar i enviar els acords aprovats als propietaris.

-      Executar els acords aprovats a les Juntes.

-      Optimitzar el cost dels serveis de la Mancomunitat.

-      Controlar i pagar els subministraments, proveïdors i personal de la Comunitat.

-      Cobrar les provisions i controlar la morositat.

-      Seguir els acords adoptats en matèria d'obres, serveis contractats, pagaments i cobraments.

-      Vetllar per la correcta i responsable utilització dels fons de la Comunitat per garantir uns serveis de qualitat amb un cost coherent.

-      Controlar i disposar les reparacions i actuacions que calguin d'urgència, amb l'autorització del president o en el seu cas, de les persones autoritzades per la junta de govern de la comunitat.

-      Supervisar i acordar treballs de manteniment per evitar costos a vegades innecessaris.

-      Assessorar en matèria de subvencions.

-      Representar la Comunitat de Propietaris davant d'organismes oficials.

-      Atenció personalitzada ja sigui a les nostres oficines, per telèfon o mail, en horari de dilluns a dijous de  9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00, i divendres 9:00 a 13:00.

-      De la mateixa manera, qualsevol gestió pròpia del càrrec d'Administrador i totes les altres atribucions que siguin encomanades per la Junta de Propietaris.